सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

बेनी नगरपालिका कार्यालयको लागि कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/१०/२८