सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

बेनी नगरपालिकाका लागि कार्यक्रम अधिकृतको आवश्यकता

बेनी नगरपालिकाका लागि कार्यक्रम अधिकृत पदसंख्या १ का लागि विज्ञापन यसैसाथ संलग्न गरिएको छ । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट रीतपूर्वक आवेदन गर्नका लागि अनुरोध गरिन्छ ।