FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि चाहिने कागजातहरु के के हुन् ?

  • रित पुर्वकको निवेदन (वडा कार्यालयमा )
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिप
  • २ प्रति फोटो
  • व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी (यदि भएमा उधोग विभाग, वाणिज्य विभाग, घरेलु उधोग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट VAT/ PAN मा दर्ता, उधोग वाणिज्य संघ वा अन्य कुनै )
  • वडाले आवश्यक ठानेको कागजात