FAQs Complain Problems

समाचार

बेनी नगरपालिकाका लागि कार्यक्रम अधिकृतको आवश्यकता

बेनी नगरपालिकाका लागि कार्यक्रम अधिकृत पदसंख्या १ का लागि विज्ञापन यसैसाथ संलग्न गरिएको छ । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट रीतपूर्वक आवेदन गर्नका लागि अनुरोध गरिन्छ ।